Práva dotknutých osôb

Galéria Nedbalka, Nedbalova 17, 811 01 Bratislava, ICO 45739498, DI 2023626055, Zapísaná v registri neziskových organizácií (prevádzkovateľ) si Vás ako fyzickú osobu, ktorej osobné údaje má záujem spracúvať, resp. spracúva, dovoľuje v zmysle predpisov o ochrane osobných údajov, zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (Zákon) a Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 2016/679 (GDPR) ako prevádzkovateľ, ktorý určuje účel a prostriedky spracúvania Vašich osobných údajov ako dotknutej osoby, poučiť o Vašich právach nasledovne:

Ako dotknutá osoba máte v súlade s §§ 21 a nasl. Zákona a článkami 12 a nasl. GDPR mnohé práva. Ide predovšetkým o právo na prístup k Vašim osobným údajom. V tejto súvislosti môžete od Galérie Nedbalka žiadať potvrdenie o tom, či Vaše osobné údaje spracúva.

Taktiež Vás informujeme o Vašich ďalších nasledovných právach:

 • máte právo vedieť, na aké účely sú Vaše osobné údaje spracúvané;
 • máte právo vedieť, ktoré Vaše osobné údaje alebo ich kategórie sú spracúvané; a právo na to, aby Vám tieto osobné údaje boli poskytnuté;
 • máte právo vedieť dobu uchovávania Vašich osobných údajov;
 • máte právo žiadať opravu Vašich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ich vymazanie (právo na zabudnutie) alebo obmedzenie ich spracúvania;
 • máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu –úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava;
 • máte právo vedieť o prípadnej existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania;
 • ak Galéria Nedbalka nezískala Vaše osobné údaje priamo od Vás, máte právo vedieť zdroj, z ktorého Vaše osobné údaje získal;
 • pokiaľ je to technicky možné, máte právo na priamy prenos Vašich osobných údajov od prevádzkovateľa k inému prevádzkovateľovi;
 • máte právo na to, aby Vám prevádzkovateľ oznámil porušenie ochrany Vašich osobných údajov, ktoré by pre Vás mohlo byť vysoko rizikové.

Výslovne Vás upozorňujeme, že

 • máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré sa Vás týka, ak prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe právneho základu jeho oprávnených záujmov a 
 • máte právo namietať voči priamemu marketingu t.j. zasielaniu newsletterov či iných informácií zo strany prevádzkovateľa. Ak budete voči priamemu marketingu namietať, Vaše osobné údaje na tento účel prevádzkovateľ už nebude spracúvať.

Opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov a námietky proti ich spracúvaniu môžete kedykoľvek žiadať písomne na adrese sídla prevádzkovateľa alebo zaslaním e-mailu na adresu nedbalka@nedbalka.sk  Rovnako tu môžete žiadať viac informácií k ochrane osobných údajov.