Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Vážený návštevník,

Galéria Nedbalka si Vás cení ako svojho návštevníka a kladie mimoriadny dôraz na ochranu Vašich osobných údajov. Aby sme Vám vedeli poskytnúť čo najlepšie služby, potrebujeme získať a spracúvať Vaše osobné údaje. Všetky Vaše osobné údaje sú považované za dôverné a sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (Zákon) a Nariadením EP a Rady (EÚ) č. 2016/679 (GDPR). Týmto spôsobom si Vás dovoľujeme informovať o zásadách ochrany osobných údajov, ktoré pri ich spracúvaní dodržiavame.

1. Prevádzkovateľ

Galéria Nedbalka, Nedbalova 17, 811 01 Bratislava, IČO: 45739498, DIC: 2023626055, zapísaná v registri neziskových organizácií (Galéria Nedbalka alebo prevádzkovateľ) je prevádzkovateľom galérie Nedbalka a v zmysle platných predpisov o ochrane osobných údajov sa považuje za prevádzkovateľa, ktorý určuje účel a prostriedky spracúvania Vašich osobných údajov ako dotknutej osoby.

Akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa ochrany Vašich osobných údajov Vám radi zodpovieme na e-mailovej adrese nedbalka@nedbalka.sk

2. Účely spracúvania Vašich osobných údajov

Galéria Nedbalka, zasielava informačný newsletter „Program v Galérií Nedbalka“, a “Novinky z vydavateľstva Nedbalka” ktorými Vás informuje o pripravovaných akciách a novinkách. Za týmto účelom taktiež spracúva Vaše osobné údaje.

Vo svojich priestoroch prevádzkuje Galéria Nedbalka kamerový systém z dôvodov zabezpečenia bezpečnosti vystavených expoznátov a jeho návštevníkov, čím rovnako spracúva Vaše osobné údaje.

3. Právny základ spracúvania Vašich osobných údajov

Právnymi základmi pre spracúvanie Vašich osobných údajov sú oprávnené záujmy prevádzkovateľa (právny základ podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) Zákona) pre prevádzkovanie kamerového systému v priestoroch našej galérie z dôvodov bezpečnosti jeho návštevníkov a taktiež Váš výslovný a dobrovoľný súhlas (právny základ podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) Zákona) v prípade, ak nám ho explicitne udelíte na vopred stanovený účel zasielania informačného newslettera „Podujatia na email“ a/alebo “Novinky z vydavateľstva Galérie Nedbalka.

4. Doba spracúvania Vašich osobných údajov

Galéria Nedbalka bude Vaše osobné údaje spracúvať počas doby, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie stanoveného účelu resp. ktorú od nej vyžadujú príslušné právne predpisy, pričom dodržiava v tejto súvislosti striktne zásadu minimalizácie uchovávania Vašich osobných údajov. Konkrétne doby spracúvania Vašich osobných údajov nájdete nižšie pri informáciách k jednotlivým súhlasom.

7. Súhlas na informovanie o podujatiach formou newslettera „ Program v Galérií Nedbalka “ a “Novinky z vydavateľstva Nedbalka”

Vyplnením Vašej emailovej adresy a odkliknutím súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov sa prihlasujete na odber nášho informačného newsletteru „ Program v Galérií Nedbalka “ alebo “Novinky z vydavateľstva Nedblka”, ktorým Vás budeme informovať o plánovaných podujatiach, výstavách, kurzoch, publikáciach alebo koncertoch.. Týmto nám poskytujete ako prevádzkovateľovi svoj výslovný a dobrovoľný súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, a to v rozsahu Vašej e-mailovej adresy.

Svoj súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov na zasielanie informačného newsletteru nám udeľujete na obdobie existencie prevádzkovateľa. Pokiaľ si neprajete newsletter dostávať alebo chcete upraviť Vaše osobné údaje, môžete tak vykonať TU https://nedbalka.us9.list-manage.com/unsubscribe/post

8. Odvolanie súhlasu

Svoj súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov na každý z vyššie uvedených účelov poskytujete dobrovoľne a môžete ho kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na nedbalka@nedbalka.sk  alebo písomne poštou na adrese sídla prevádzkovateľa.

9. Ďalšie podmienky spracúvania Vašich osobných údajov

Galéria Nedbalka v súvislosti s Vašimi osobnými údajmi nevykonáva profilovanie ani automatizované rozhodovanie.

Galéria Nedbalka nespracúva a neposiela Vaše osobné údaje tretím stranám.

Galéria Nedbalka ako prevádzkovateľ Vašich osobných údajov, starostlivo chráni Vaše osobné údaje proti náhodnému alebo protiprávnemu poškodeniu alebo zničeniu, náhodnej strate, zmene, neoprávnenému prístupu a poskytnutiu neoprávneným tretím osobám, ako aj proti akémukoľvek inému neoprávnenému spracúvaniu. Všetky údaje, ktoré nám poskytujete a ktoré získavame a spracúvame v súvislosti s vyššie uvedenými účelmi, sú chránené prostredníctvom vhodných a primeraných technických a organizačných opatrení proti neoprávnenému prístupu a manipulácii.

Vaše osobné údaje budú použité výlučne pre vyššie uvedené účely a môžu byť spracúvané len na základe pokynov prevádzkovateľa priamo prostredníctvom jeho zamestnancov alebo ním poverenými sprostredkovateľmi.

10. Práva dotknutej osoby

Ako dotknutá osoba máte mnoho rozličných práv. Detailné informácie o Vašich právach nájdete TU.

11. Cookies

Prezeraním našich internetových stránok beriete na vedomie, že používame súbory „cookies“, ktoré nám pomáhajú neustále zlepšovať Vašu užívateľskú skúsenosť. Bližšie informácie o používaní „cookies“ nájdete TU.

Táto informácia nadobúda účinnosť dňa 25.05.2018 a bude sa v prípade potreby priebežne aktualizovať.