MUSICA_LITERA 2020 – 1. predstavenie

MUSICA_LITERA 2020 – 1. predstavenie

5,00

1. predstavenie: 30. september 2020, 18:00

BEETHOVENOV ŽIVOT

Rolland – Beethoven

Romain Rolland (1866-1944) Beethovenov život – úryvok 1
Ludwig van Beethoven (1770-1827) Sláčikové kvarteto č. 1 F dur, op. 18/1 1.Allegro con brio

Beethovenov život – úryvok 2

2.Adagio a ettuoso ed appassionato

Beethovenov život – úryvok 3

3. Scherzo: Allegro molto

Beethovenov život – úryvok 4

4. Allegro

hudobná interpretácia: Mucha Quartet umelecký prednes: Alfréd Swan

Ludwig van Beethoven (1770-1827) sa do histórie hudby zapísal ako veľkolepý, aristokratický, zamračený, búrlivý skladateľ. Považujeme ho za vrcholného predstaviteľa viedenského klasicizmu, z ktorého vychádzali mnohí ďalší skladatelia 19. storočia. Skomponoval 9 symfónií, množstvo koncertov, piesní, sonát, 1 operu a 16 sláčikových kvartet. Neprajný osud ho postupne pripravil o to najcennejšie, čo hudobník môže mať – o sluch. Z jeho korešpondencie sa dozvedáme, že veľký zármutok mu spôsobovali najmä nešťastné lásky. Dodnes ho považujeme za jedného z prvých slobodných umelcov, ktorý bol závislý na nančnej podpore kultúrnych mecénov.Jedným z nich bol knieža Joseph Franz von Lobkowitz, ktorý si u Beethovena objednal 6 sláčikových kvartet, ktoré dnes poznáme ako sláčikové kvartetá op. 18. Sláčikové kvarteto č. 1 F dur, op. 18/1 skomponoval v roku 1800 ako druhé v poradí. Beethoven ho významne prerobil až do podoby, v ktorej vyšlo a v ktorej ho poznáme dnes. Sám si ho veľmi cenil a v liste priateľovi Karlovi Amendovi sa priznáva, že „až teraz sa naučil písať kvartetá“. Dielo naplno vyjadruje Beethovenov búrlivý naturel, ktorý sa prejavuje v prekvapivých akcentoch a virtuóznych pasážach prvých huslí. Melancholická druhá časť bola podľa Amendu inšpirovaná Shakespearovým dielom Rómeo a Júlia. Finále ústi do apoteózy bytia, naplno vyjadrenej jasajúcim radostným záverom skladby. Romain Rolland (1866- 1944) bol francúzsky prozaik, dramatik, literárny a hudobný kritik. Za román Ján Krištof v roku 1915 získal Nobelovou cenu; nančnú odmenu však venoval na zmiernenie útrap ľudí postihnutých prvou svetovou vojnou. Svoje humanistické a paci stické názory prejavoval prácou v novovzniknutom Červenom kríži a početnými esejami z oblasti politiky, divadla a hudby. V biogra ckom diele Beethovenov život (1903) sa Rolland zameriava na boj Beethovena s osudom a jeho ušľachtilý ideál ľudskej rovnosti.

 

24 na sklade

Kategórie: